برو به محتوای اصلی

داده

Skip to navigation

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.

۷۹.۹%۵۲.۹۳%

نرخ مشارکت در انتخابات مجلس دهم - ۱۳۹۴

نرخ مشارکت در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی (انتخابات گذشته مجلس در سال ۱۳۹۴) حاصل تقسیم تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات به کل جمعیت واجد شرایط برای شرکت در آن انتخابات است.

منبعدفتر انتخابات وزارت کشور

کل کشور: ۶۱.۶۴درصد

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.