برو به محتوای اصلی

داده

Skip to navigation

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.

۴۴.۴%۲%

نرخ فقر مطلق - ۱۳۹۵

این نمودار بر اساس آخرین آمار تفکیکی ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌ها، مربوط به سال ۱۳۹۵ است. قاعدتا شرایط به نسبت ۵ سال پیش تغییر قابل ملاحظه‌ای کرده و بر اساس برآوردها نرخ فقر افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است. برای نشان دادن توزیع جغرافیایی فقر مطلق در ایران، چاره‌ای جز استفاده از آمارهای ۵ سال پیش نبود.

منبعمرکز پژوهش‌های مجلس

کل کشور: ۱۶.۷درصد

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.