برو به محتوای اصلی

داده

Skip to navigation

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.

۱,۰۷۲.۹۲۱۰.۵

نرخ بازداشت مواد مخدر - ۱۳۹۹

نرخ جرائم مواد مخدر، تعداد افراد بازداشت‌شده در ارتباط با جرائم مواد مخدر در هر منطقه به ازای ۱۰۰ هزار جمعیت آن منطقه است.

منبعنیروی انتظامی

کل کشور: ۵۰۲.۵به ازای ۱۰۰ هزار نفر

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.