برو به محتوای اصلی

داده

Skip to navigation

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.

۱,۲۸۴.۷۲۰۴.۹

نرخ جرائم مواد مخدر - ۱۳۹۶

نرخ جرائم مواد مخدر، تعداد افراد بازداشت‌شده در ارتباط با جرائم مواد مخدر در هر منطقه به ازای هر ۱۰۰ هزار جمعیت آن منطقه است.

منبعنیروی انتظامی

کل کشور: ۵۰۹.۵به ازای ۱۰۰ هزار نفر

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.