برو به محتوای اصلی

داده

Skip to navigation

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.

۹۲.۹%۷۶%

نرخ باسوادی - ۱۳۹۵

نرخ باسوادی بر اساس محاسبه جمعیت باسواد هر منطقه به کل جمعیت بالای ۶ سال آن منطقه محاسبه می‌شود. این داده‌ها مربوط به آخرین سرشماری انجام شده از سوی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ است.

منبعمرکز آمار ایران

کل کشور: ۸۷.۶درصد

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.