برو به محتوای اصلی

داده

Skip to navigation

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.

۲۱.۶۷%۰.۴۶%

سهم از تولید ناخالص داخلی - ۱۳۹۸

حساب‌های منطقه‌‌ای مربوط به سال ۱۳۹۸ مرکز آمار ایران است که بر اساس ارقام حساب‌های فصلی محاسبه شده است. این آمار از روی جدولی برداشته شده که تاریخ به‌روزرسانی آن ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ است.

منبعمرکز آمار ایران

کل کشور: ۱۰۰درصد

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.