برو به محتوای اصلی

داده

Skip to navigation

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.

۴,۲۹۴,۵۹۲۲,۰۰۳,۲۷۵

میانگین درآمد خانوار شهری - ۱۳۹۷

میانگین درآمد خانوار شهری برگرفته از گزارش‌های درآمد-هزینه خانوار شهری کشور در سال ۱۳۹۷ است که توسط مرکز آمار ایران، از طریق آمارگیری (جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات از نمونه آماری) به دست آمده است.

منبعمرکز آمار ایران

کل کشور: ۳,۰۵۷,۸۹۲تومان

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.