برو به محتوای اصلی

داده

Skip to navigation

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.

۴۳.۶%۲۶.۱۵%

نسبت اجاره نشینی - ۱۳۹۵

نسبت اجاره‌نشینی حاصل تقسیم تعداد خانوارهای اجاره نشین به کل خانوارهای کشور است. مبنای این آمار داده‌های سرشماری مرکز آمار در سال ۱۳۹۵ است.

منبعمحاسبه داده‌های مرکز آمار ایران

کل کشور: ۳۶.۷درصد

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.