برو به محتوای اصلی

داده

Skip to navigation

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.

۴۶.۱%۶.۵%

نسبت طلاق به ازدواج - ۱۳۹۹

نسبت طلاق به ازدواج حاصل تقسیم تعداد طلاق ثبت شده در هر منطقه به تعداد کل ازدواج ثبت شده در همان منطقه است. منبع این آمار داده‌های سازمان ثبت احوال ایران در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ است.

منبعسازمان ثبت احوال ایران

کل کشور: ۲۸.۷درصد

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.