برو به محتوای اصلی

داده

Skip to navigation

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.

۴۵.۱۷%۹.۱۷%

نسبت طلاق به ازدواج - ۱۳۹۷

نسبت طلاق به ازدواج حاصل تقسیم تعداد طلاق ثبت شده در هر منطقه به تعداد کل ازدواج ثبت شده در همان منطقه است. منبع این آمار داده‌های سازمان ثبت احوال ایران است.

منبعسازمان ثبت احوال ایران

کل کشور: ۳۱.۹درصد

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.