برو به محتوای اصلی

داده

Skip to navigation

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.

۱,۹۲۱,۰۹۸۲۰۷,۰۲۹

سهم هر نفر از بودجه استانی - ۱۴۰۰

سرانه بودجه استانی حاصل تقسیم بودجه استانی به کل جمعیت استان است. در این محاسبه اعتبارات متمرکز ملی و اعتبارات متفرقه بودجه عمومی در نظر گرفته نشده و صرفا اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی استانی (برگرفته از جدول شماره ۱۰ کتاب بودجه) مبنای محاسبه بوده است.

منبعسازمان برنامه و بودجه

کل کشور: ۶۵۱,۱۰۵تومان به ازای هر نفر

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.