برو به محتوای اصلی

داده

Skip to navigation

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.

۱۰۰%۲۸%

درصد مساحت خشکسالی - مهر ۱۳۹۸

مجموع درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی بر اساس شاخص SPEI دوره ده ساله تا پایان مهر ۱۳۹۸ است. درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی در چهار درجه خفیف، متوسط شدید و بسیار شدید است.

منبعمرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران

کل کشور: ۸۷.۹درصد

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.