برو به محتوای اصلی

داده

Skip to navigation

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.

۹۹.۸%۳۴.۱%

درصد مساحت خشکسالی - اردیبهشت ۱۴۰۰

مجموع درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی بر اساس شاخص SPEI دوره ده ساله تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ است. درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی در چهار درجه خفیف، متوسط، شدید و بسیار شدید است.

منبعمرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران

کل کشور: ۸۲.۵درصد

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.