برو به محتوای اصلی

داده

Skip to navigation

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.

۲۱۵.۱۵۲.۱

سرانه تخت بیمارستانی - ۱۳۹۸

سرانه تخت بیمارستانی حاصل تقسیم تعداد کل تخت بیمارستانی به کل جمعیت در هر منطقه است.

منبعوزارت بهداشت

کل کشور: ۱۶۴.۱به ازای ۱۰۰ هزار نفر

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.