برو به محتوای اصلی

داده

Skip to navigation

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.

۱۴,۱۳۴,۰۰۰۶۰۶,۰۰۰

برآورد جمعیت - ۱۴۰۰

مرکز آمار ایران بر اساس داده‌های سرشماری سال ۱۳۹۵ و محاسبه نرخ رشد جمعیت شهری و روستایی، جمعیت مناطق مختلف را را در سال‌های آینده برآورد کرده است. این برآوردها بعد از انجام سرشماری سال ۱۴۰۰ دوباره به روز می‌شود.

منبعمرکز آمار ایران

کل کشور: ۸۴,۹۷۱,۰۰۰نفر

This visualization isn’t supported by your browser.

This visualization requires JavaScript.